Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov:

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Krmivo-východ Slovenska s.r.o., so sídlom Janigova 1325/15, 040 23 Košice, IČO: 54 087 333, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 52509/V, (ďalej tiež ako “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného “Predávajúcim” v “Internetovom obchode Predávajúceho”.

2. Kontakt na predávajúceho je:
– email: farkasmaros@gmail.com,
– telefónne číslo: +421 905 311 767.

3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému, prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.krmivo-vychodslovenska.com (ďalej aj “Internetový obchod“).

4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu “Predávajúceho”, a ktorá obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky.

5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto “VOP” nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).

7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.

8. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo “Predávajúcemu”, pričom odporúčame “Kupujúcim”, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili e-mailovú adresu predávajúceho: farkasmaros@gmail.com. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet “Predávajúcemu” doručil.

Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy:

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany predávajúceho zaslaného po prijatí objednávky. Po uskutočnení objednávky bude kupujúcemu obratom doručené automatické potvrdenie o obdržaní objednávky, na kupujúcim uvedený email – toto potvrdenie je iba potvrdením o tom, že objednávka bola doručená Predávajúcemu, nejde o jej akceptáciu a teda na základe tohto automatického potvrdenia nedochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.

4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním

III. Kúpna cena a platobné podmienky:

1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV.

2. Základným platidlom je mena euro.

3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Spôsoby platby:

1. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
     a. platba na dobierku – v hotovosti pri doručení tovaru – spoplatnená sumou €.
     b. platba bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim – spoplatnená sumou €.